Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Τα γνωστικά αντικείμενα είναι : 

1. γλώσσα [ενότητες : α) προφορικός λόγος : ομιλία και ακρόαση β) γραπτός λόγος : ανάγνωση - γραφή - γραπτός λόγος],

2. μαθηματικά (ενότητες : αριθμητική και γεωμετρία),                    

3. μελέτη περιβάλλοντος [ενότητες : α) ανθρωπογενές : ιστορία, κοινωνική και πολιτική αγωγή β) φυσικό περιβάλλον: φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, βιολογία]

4. δημιουργία και έκφραση (εικαστική, μουσική, θεατρική, φυσική αγωγή) και

5. πληροφορική.